Author: Abhi Sharma

मत्स्यपालन प्रवर्द्धन र विकासका लागि फिस पार्क निर्माण तथा संचालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी, २०७७

गाई वस्तुमा देखिने लम्पी स्किन डिजीज् (Lumpy Skin Disease): एक परिचय

मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट सञ्चालन हुने आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक कार्यक्रमहरू

दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५ (चौथो संशोधन )

एकीकृत कृषि मोडल फार्म सम्बन्धी विवरण (आ.व. २०७७/७८)

कार्यक्रमको नाम : एकीकृत कृषि मोडल फार्म विकास तथा विस्तार कार्यक्रम (स्वीकृत बजेट: रु. ५ करोड)  

कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण

सहकारी संघ संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७५

बर्केनो भैसी संरक्षण विशेष कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५

प्रदेश/स्थानीय निजामती सेवा वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका

सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, २०७६