पछिल्ला अपडेटहरु

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड

कार्यालयको नाम ठेगाना निर्देशक सम्पर्क न. ईमेल ठेगाना वेबसाइट
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, हेटौंडा डा. राम प्रकाश प्रधान ०५७-५९०५९१
pddb.p3@gmail.compddb.bagamati.gov.np