पछिल्ला अपडेटहरु
  समुदायमा आधारीत एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   बिउपूजी परिचालन कार्यविधि,२०८०       |   स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि,२०८०       |   उत्कृष्ट दुध उत्पादन कृषक।सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   अण्डासँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुको स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरीज       |

फार्म केन्द्रहरू

कार्यालय को नाम ठेगानाप्रमुख सम्पर्क नम्बरइमेल ठेगानावेबसाइट
बाख्रा विकास फार्म, चित्लाङ्ग मकवानपुर डा. बबलु ठाकुर (नि. प्रमुख) ०५७-५४०४१४/९८५५०६९४८४ chitlanggoat@gmail.comgdfchitlang.gov.np
मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानी मकवानपुर श्री अन्जु घर्ति मगर
(नि. प्रमुख)
०५६-६२०२३७/९८६३६०४२५६ rfdckulekhani@gmail.com
मत्स्य विकास केन्द्र, भण्डारा चितवन श्री कल्याण के.सी. ०५६-५५००८५/९८४५४०३८१९ fdcbhandara@gmail.comfdcbhandara.gov.np