पछिल्ला अपडेटहरु
  समुदायमा आधारीत एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   बिउपूजी परिचालन कार्यविधि,२०८०       |   स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि,२०८०       |   उत्कृष्ट दुध उत्पादन कृषक।सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   अण्डासँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुको स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरीज       |

कर्मचारी विवरण

राजेन्द्र कोईराला
सचिव/रा.प.प्रथम
मन्त्रालय
फोन न.: ९८५५०८५८९५
भरत प्रसाद विडारी
व.कृ.प्र.अ।अधिकृतस्तर दशौं
कृषि विकास महाशाखा
सुजन कँडेल
बरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ / अधिकृतस्तर नवौं
योजना तथा अनुगमन महाशाखा
फोन न.: ९८४५३६१३८२
sujankandel13@gmail.com
इन्दिरा पौडेल
शाखा अधिकृत।रा.प.तृ
प्रशासन शाखा
फोन न.: ९८४५६१४०७९
indirapaudel88@gmail.com
राजेश तामाङ्ग
कानून अधिकृत/ रा.प.तृ.
प्रशासन महाशाखा। कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
फोन न.: ९८४३५८८७२२
tamangrajesh722@gmail.com
गोविन्द प्रसाद सुवेदी
अधिकृतस्तर आठौं
प्रशासन शाखा
फोन न.: ९८४३२०६२५२
gpoffice2075@gmail.com
श्री दिपेन्द्र मणी लामिछाने
कृषि प्रसार अधिकृत/अधिकृतस्तर आठौं
कृषि विकास महाशाखा /खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन शाखा
फोन न.: ९८४५०४४३३६
dipendra.iaas@gmail.com
श्री अनुप अधिकारी
कृषि अर्थ विज्ञ/अधिकृतस्तर सातौं /सूचना अधिकारी
योजना तथा अनुगमन महाशाखा / नीति तथा मापदण्ड शाखा /अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा
फोन न.: ९८४५१५३९२३
anupadhikari2014@gmail.com
डा. आभास कोइराला
पशु विकास अधिकृत/अधिकृतस्तर सातौं
पशुपन्छी विकास महाशाखा /पशुपन्छी उत्पादन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा
फोन न.: ९८४५६१२९२१
koolavas01@gmail.com
श्री हरि प्रसाद भट्ट
अधिकृत छैटौँ
भूमिश्रोत नक्सांकन महाशाखा
फोन न.: ०५७५९०९४८
hariprasadbhatta1967@gmail.com