पछिल्ला अपडेटहरु

निर्देशिका / कार्यविधि / मापदण्ड

पाङ्गास माछाको ह्याचरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७९

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७९

साइलेज प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७९

किसान परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७९

सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेसी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि (प्रथम संशोधन) ,२०७९

दूध उत्पादनमा आधारीत अनुदान वितरण कार्यविधि,२०७५ (आठौं संशोधन)

बीउ पूँजी परिचालन कार्यविधि,२०७९ मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको मापदण्ड

स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७९

कृषि अनुसन्धान तथा प्रसार केन्द्र स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७९

उन्नत गाई आयातमा ढुवानी अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया,२०७९