पछिल्ला अपडेटहरु

निर्देशिका / कार्यविधि / मापदण्ड

साना सिचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०

जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्ने कृषकका लागि जग्गा भाडामा छुट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०

दूध संकलन बैक स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि(प्रथम संशोधन),२०७९

साईलेज प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि(प्रथम संशोधन),२०७९

प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७९

लम्पी स्किन डिजिज् नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना,२०८०

बीउ पुँजी परिचालन कार्यविधि, 2079 मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको मापदण्ड (पहिलो संशोधन)

गाई भैँसी पालनको लागि असल व्यवस्थापन अभ्यास (Good Management Practice) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९

साइलेज प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९