पछिल्ला अपडेटहरु

कृषि सम्बन्धि

किसान परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७९

सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेसी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि (प्रथम संशोधन) ,२०७९

स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७९

कृषि अनुसन्धान तथा प्रसार केन्द्र स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७९

बीउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९

कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७९

कृषि क्षेत्रमा विपदवाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि,२०७९

बीउँपूजी परिचालन कार्यविधि,२०७९

प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यविधि,२०७९

कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९