पछिल्ला अपडेटहरु

कृषि सम्बन्धि

उन्नत वीउ उत्पादन कार्यक्रम प्रोत्साहन कार्यविधि,२०७७

साझेदारिमा वीउ आलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम (मेशिनरी सहितको स्क्रिन हाउस र डर्मेटरी सहितको ट्रेनिङ्ग सेन्टर निर्माण) कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७७

आलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रमका लागि रष्टिक हाउस निर्माण संचालन कार्यविधि,२०७७

साझेदारीमा मेशिनरी सहितको आलु प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७७

कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी जिल्लाबाट संचालित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७७

साझेदारीमा दुग्ध पदार्थ यान्त्रिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७७

प्राङ्गारिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७७