पछिल्ला अपडेटहरु

कृषि सम्बन्धि

प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यविधि,२०७९

कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९

स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९

माटोको गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७९

सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सि रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि,२०७९

न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९

साझेदारीमा कृषि औजार कारखाना स्थापना कार्यविधि,(प्रथम संशोधन), २०७६

शीत भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८

सेवा करारमा कर्मचारी छनौट सम्बन्धि कार्यविधि,२०७९

एकीकृत मोडेल कृषि फार्म विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७६