पछिल्ला अपडेटहरु

निर्देशिका / कार्यविधि / मापदण्ड

साझेदारीमा वीउ आलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम (स्क्रिन हाउस निर्माण) संचालन कार्यविधि, २०७७

उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७

स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सोधकार्यको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७७

माटो परिक्षण गरि स्वाएल हेल्थ कार्ड वितरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७७

उन्नत वीउ उत्पादन कार्यक्रम प्रोत्साहन कार्यविधि,२०७७

साझेदारिमा वीउ आलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम (मेशिनरी सहितको स्क्रिन हाउस र डर्मेटरी सहितको ट्रेनिङ्ग सेन्टर निर्माण) कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७७

आलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रमका लागि रष्टिक हाउस निर्माण संचालन कार्यविधि,२०७७

साझेदारीमा मेशिनरी सहितको आलु प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७७

साझेदारीमा बाच्छी संरक्षण तथा श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७७

कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी जिल्लाबाट संचालित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७७