पछिल्ला अपडेटहरु

सूचना/जानकारी

रा.प.तृतीय(प्रा.) वा सो सरहको सेवाकालिन तालिमको लागि जेष्ठता सूची सम्बन्धि कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको सूचना

आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमाको लागि सुझाब उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुमा अनुरोध

मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुमा कार्यरत अधिकृत नवौं/दशौं कर्मचारीहरुको सरुवा विवरण

पिपिआर रोग विरुद्ध सप्ताहव्यापी खोप अभियान अन्तर्गत मिति २०७८/१०/२७ सम्म खोप लगाईएको भेडा बाख्राको विवरण

पिपिआर रोग विरुद्ध सप्ताहव्यापी खोप अभियानमा मिति २०७८।१०।२६ सम्ममा खोप लगाईएको भेडा बाख्रा विवरण

पिपिआर रोग विरुद्धको सप्ताहव्यापी खोप अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत मिति २०७८।१०।२५ गते खोप लगाईएका बाख्रा भेडाको संख्या

बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिएको खोर