पछिल्ला अपडेटहरु

सम्पर्क

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश , हेटौंडा, नेपाल

फोन : ०५७-५२५६४२, ०५७-५२५६४७,०५७-५२५९४७

फ्याक्स : ०५७-५२५६४२

molmac@bagamati.gov.np

secretary.molmac@bagamati.gov.np

pmd.molmac3p@gmail.com (योजना तथा अनुगमन महाशाखा)

fsabpd.molmac3p@gmail.com (खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्धन महाशाखा)

ldd.molmac3p@gmail.com (पशुपन्छी विकास महाशाखा)