पछिल्ला अपडेटहरु
  प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका_२०७८       |   कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेबाट आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रमहरुमा भुक्तानी पाउने लाभग्राहिको विवरण       |   माननीय प्रदेश प्रमुख श्री विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभाको बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन       |   आर्थिक वर्ष २०७८|०७९ को बजेट वक्तव्य       |   कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |

सम्पर्क

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बागमती प्रदेश , हेटौंडा

फोन : ०५७-५२५६४२, ०५७-५२५६४७,

०५७-५२०२१३ (सहकारी महाशाखा)
फ्याक्स : ०५७-५२५६४२

molmac@bagamati.gov.np

secretary.molmac@bagamati.gov.np

pmd.molmac3p@gmail.com (योजना तथा अनुगमन महाशाखा)

fsabpd.molmac3p@gmail.com (खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्धन महाशाखा)

ldd.molmac3p@gmail.com (पशुपन्छी विकास महाशाखा)

sahakarimahashakhap3@gmail.com (सहकारी विकास महाशाखा)