पछिल्ला अपडेटहरु
  भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना,२०८०       |   समुदायमा आधारीत एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   बिउपूजी परिचालन कार्यविधि,२०८०       |   स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि,२०८०       |   उत्कृष्ट दुध उत्पादन कृषक।सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   अण्डासँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |

कार्यविवरण

प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली अनुरुपको कार्यजिम्मेवारी

 • कृषि, पशु विकास तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
 • कृषि तथा पशुपन्छीजन्य रोग, किरा एवं महामारी नियन्त्रण;
 • कृषि औद्योगिकीकरण र पशुपन्छी उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रबर्द्धन;
 • कृषि तथा पशु यान्त्रिकीकरण र उन्नत औजार विकास तथा विस्तार;
 • कृषि तथा पशुरोग निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन;
 • कृषिउपज, कृषिजन्य बस्तु, पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्री तथा बिऊ बिजन एवम् नश्ल सम्बन्धी सेवा र प्रविधिको गुणस्तर निर्धारण, सम्बद्धता निर्धारण, स्तरीयकरण, प्रमाणीकरण र नियमन;
 • कृषि तथा पशुपन्छी एवं खाद्य प्रविधि सम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान एवम् विकास तथा प्रवर्द्धन, तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण;
 • कृषि मल, बिउ र बिषादी आपूर्ति व्यवस्था र नियमन;
 • कृषि प्रसार, कृषक तालिम तथा क्षमता विकास र सशक्तीकरण;
 • कृषिउपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन;
 • कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सम्वन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन;
 • कृषि बजार, पूर्वाधार र कृषिफार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन
 • राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन;
 • सामुहिक खेती तथा कृषि करार खेतीको कार्यान्वयन र प्रवर्द्धन;
 • चरन तथा खर्क सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
 • कृषिजन्य र पशुपन्छीजन्य औषधि, बिषादि र सूक्ष्म पोषणतत्वयुक्त बस्तुको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा रकार्यान्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र बिक्री वितरणको अनुमति, अनुगमन र नियमन ।