पछिल्ला अपडेटहरु
  प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका_२०७८       |   कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेबाट आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रमहरुमा भुक्तानी पाउने लाभग्राहिको विवरण       |   माननीय प्रदेश प्रमुख श्री विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभाको बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन       |   आर्थिक वर्ष २०७८|०७९ को बजेट वक्तव्य       |   कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |

महाशाखा/शाखा

महाशाखा शाखाहरु
प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा प्रशासन शाखा
सहकारी तथा गरिवी निवारण शाखा
कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
आर्थिक प्रशासन शाखा
योजना तथा अनुगमन महाशाखा योजना तथा जनशक्ति शाखा
अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा
नीति तथा मापदण्ड शाखा
खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन शाखा
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास शाखा
कृषि जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन शाखा
खाद्य प्रविधि शाखा
पशुपंछी विकास महाशाखा पशुपंछी उत्पादन तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
पशुस्वास्थ्य तथा नियमन शाखा
पशुपंछी व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखा
भूमि व्यवस्था महाशाखा जग्गा प्रशासन शाखा
भूमि सुधार शाखा
बसोबास व्यवस्थापन शाखा
भूमिश्रोत नक्सांकन महाशाखा भौगोलिक सूचना, भू. सूचना प्रणाली तथा भू. उपयोग योजना शाखा
भू-सूचना प्रविधि शाखा