पछिल्ला अपडेटहरु

महाशाखा/शाखा

 

महाशाखा

शाखाहरु

प्रशासन

प्रशासन

कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन

आर्थिक प्रशासन

योजना तथा अनुगमन

योजना तथा जनशक्ति

अनुगमन तथा मुल्यांकन

नीति तथा मापदण्ड

कृषि विकास

खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास

कृषि जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन

खाद्य प्रविधि

पशुपन्छी विकास महाशाखा

पशुपन्छी उत्पादन तथा तथ्यांक व्यवस्थापन

पशु स्वास्थ्य तथा नियमन

पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन