पछिल्ला अपडेटहरु

पशुपंछी तथा मत्स्य सम्बन्धि

दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण (सातौं संशोधन) कार्यविधि,२०७५

पशु स्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धि कार्यविधि(प्रथम संशोधन),२०७८

दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण (छैठौं संशोधन) कार्यविधि, २०७५

स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८

चौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७५

भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर (Peste Des Petits Ruminants) रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताह व्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना, २०७८

पशु स्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

पशुपन्छी तथा मत्स्य मिसन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८

पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८

साझेदारीमा दुग्धपदार्थ यान्त्रिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७