पछिल्ला अपडेटहरु

पशुपंछी तथा मत्स्य सम्बन्धि

भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर (Peste Des Petits Ruminants) रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताह व्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना, २०७९

पाङ्गास माछाको ह्याचरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७९

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७९

साइलेज प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७९

दूध उत्पादनमा आधारीत अनुदान वितरण कार्यविधि,२०७५ (आठौं संशोधन)

बीउ पूँजी परिचालन कार्यविधि,२०७९ मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको मापदण्ड

उन्नत गाई आयातमा ढुवानी अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया,२०७९

दूध सङ्कलन बैंक (Milk Collection Bank) स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९

दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण (सातौं संशोधन) कार्यविधि,२०७५

पशु स्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धि कार्यविधि(प्रथम संशोधन),२०७८