पछिल्ला अपडेटहरु

पशुपंछी तथा मत्स्य सम्बन्धि

दूध संकलन बैक स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि(प्रथम संशोधन),२०७९

साईलेज प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि(प्रथम संशोधन),२०७९

लम्पी स्किन डिजिज् नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना,२०८०

बीउ पुँजी परिचालन कार्यविधि, 2079 मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको मापदण्ड (पहिलो संशोधन)

गाई भैँसी पालनको लागि असल व्यवस्थापन अभ्यास (Good Management Practice) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९

साइलेज प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९

भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर (Peste Des Petits Ruminants) रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताह व्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना, २०७९

पाङ्गास माछाको ह्याचरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७९

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७९