प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड

कार्यालयको नाम ठेगाना वेबसाइट सम्पर्क न. ईमेल ठेगाना
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, हेटौंडा pddb.bagamati.gov.np०५७-५९०५९१ (कार्यालय)
९८५५०५४६७६
(व्यक्तिगत )
pddb.p3@gmail.com