फार्म केन्द्रहरू

कार्यालय को नाम ठेगानासम्पर्क व्यक्तीसम्पर्क नम्बरइमेल ठेगाना
बाख्रा विकास फार्म, चित्लाङ्ग मकवानपुर नि. प्रमुख श्री विश्वेश्वर प्रसाद यादव ०५७-५४०४१४/९८५५०६९४८४ chitlanggoat@gmail.com
मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानी मकवानपुर प्रमुख श्री माधव प्रसाद दाहाल ०५६-६२०२३७/९८६३६०४२५६ rfdckulekhani@gmail.com
मत्स्य विकास केन्द्र, भण्डारा चितवन प्रमुख श्री कल्याण के.सी. ०५६-५५००८५/९८४५४०३८१९ fdcbhandara@gmail.com