कृषि विकास निर्देशनालय

कार्यालयको नाम, ठेगाना वेबसाइट सम्पर्क न. ईमेल ठेगाना
कृषि विकास निर्देशनालय, हेटौंडा doad.bagamati.gov.np०५७-५२११०४/
९८४१४६५६७२ (व्यक्तिगत )
addhetaudap3@gmail.com