कानूनहरु

मत्स्यपालन प्रवर्द्धन र विकासका लागि फिस पार्क निर्माण तथा संचालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी, २०७७

दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५ (चौथो संशोधन )

सहकारी संघ संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७५

बर्केनो भैसी संरक्षण विशेष कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५

प्रदेश/स्थानीय निजामती सेवा वार्षिक पदपूर्ति कार्यतालिका

सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, २०७६

प्रदेश जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन ऐन, २०७६

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७६

प्रदेश बीउ बिजन ऐन, २०७६

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन,२०७५