पशुपंछी तथा मत्स्य सम्बन्धि

मत्स्यपालन प्रवर्द्धन र विकासका लागि फिस पार्क निर्माण तथा संचालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी, २०७७

दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५ (चौथो संशोधन )

बर्केनो भैसी संरक्षण विशेष कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५

दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५

मिल्किङ्ग पार्लर (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५

मत्स्यपालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५

भेडा प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

चौंरी प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

भैंसी सम्बन्धी व्यवसाय प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

गाइ प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५